Buxheti dhe prokurime

Në zbatim të Ligjit nr.109 datë 30.11.2017 “Për Buxhetin e vitit 2018”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” dhe shkresës të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.19659/5 datë 31.01.2018, buxheti i akorduar për Shërbimin Kombëtar të Punësimit për vitin 2019 është 1.712.100 mijë lekë. Buxheti i akorduar i parë sipas programeve dhe institucioneve tona të varësisë është si më poshtë:

Buxheti 2019


Në ‘000 lekë

1 Pagesë Papunësie 500,000
2 Nxitje Punësimi   490,000
3 Formimi Profesional   308,908
4 Administrata Qëndrore e  SHKP  85,000
5 Drejtoritë Rajonale dhe Vendore të Punësimit  274,792
6 Investime  53,400
                                                            Totali 1,712,100

Buxheti 2020


Realizimi i buxhetit 2020

Buxheti 2021


Buxheti i akorduar 2021

Prokurimet 2020


Regjistri i realizimeve

Prokurimet 2021


Regjistri i parashikimeve


PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË